Stadgar

STADGAR FÖR KOLONIFÖRENINGEN GOTTSUNDAGIPEN

Antagna på extra föreningsmöte i augusti 2005 och gäller från och med 1:a januari 2006. Senaste revidering 4 maj 2024.

I. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

§ 1. Koloniföreningen GottsundaGipen är en ideell förening, som har till ändamål att
• upplåta odlingslotter till sina medlemmar, mot en årsavgift för nyttjande, genom att av Uppsala Kommun arrendera mark belägen i Gottsundagipen
• främja medlemmarnas trädgårdsintressen i deras egenskap av odlingslottsinnehavare
• ansvara för skötsel och underhåll av arrenderad mark och eventuella gemensamma anläggningar enligt regler i arrendekontrakt med Uppsala Kommun och överensstämmande med ekologiskt bruk och naturvård

II. FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 2. Till medlem i föreningen kan endast antagas myndig person, som är boende i Uppsala kommun samt är intresserad av fritidsodling. (2015)

§ 3. Vid medlems inträde i föreningen erlägger medlem vid inträdestillfället en inträdesavgift vars nivå beslutas på årsmötet. Inträdesavgiften återbetalas inte vid medlemmens utträde ur föreningen.

§ 4. Rätten till nyttjande av odlingslott grundas uteslutande på det särskilda avtal som upprättas mellan föreningen och föreningsmedlem. Bestämmelserna i nyttjanderättsavtalet skall godkännas på ett föreningsmöte. I första hand uthyres lotterna enligt principen en lott per hushåll.

§ 5. Medlem är skyldig att
• inbetala arrendeavgift senast den 30:e april varje år. Vid försenad betalning tillkommer en förseningsavgift.
• vårda och sköta den odlingslott som upplåtits till medlemmen
• följa föreningens stadgar och bestämmelser samt de villkor och riktlinjer som utfärdas av kommunen
• delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningens medlemmar och i tillsynen och vården av den mark och egendom som föreningen arrenderar eller i övrigt disponerar

§ 6. Om medlem har förhinder att sköta sin lott på grund av sjukdom, utlandsvistelse eller liknande, ska medlemmen anmäla detta till styrelsen. Undantag där annan än lottinnehavaren sköter lotten kan medges för maximalt en odlingssäsong.

§ 7. Medlem som önskar säga upp sin odlingslott skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlemmen äger inte rätt att återfå erlagda avgifter.

§ 8. Medlem kan uteslutas och nyttjanderätten av odlingslotten förverkas om
• medlem inte har betalat fastställda avgifter inom bestämd tid
• medlem bryter mot gällande arrendekontrakt eller av föreningen utfärdade bestämmelser
• medlem eller medlems gäst motarbetar föreningens verksamhet eller ändamål, eller genom sitt handlingssätt skadar föreningen eller dess anseende, till exempel genom skadegörelse eller stöld
• medlem bryter mot dessa stadgar, gällande arrendekontrakt, för området gällande ordningsföreskrifter eller i övrigt av föreningen utfärdade bestämmelser

§ 9. Föreligger anledning till medlems uteslutning ur föreningen, skall medlemmen skriftligen varnas av styrelsen. Om medlem inte rättar sig inom en, av styrelsen, bestämd tid efter det att han/hon fått varningen, äger styrelsen rätt att utesluta medlemmen.

§ 10. Utesluten medlem äger inte rätt att återfå erlagda avgifter och ej heller rätt till andel i föreningens tillgångar.

III. FÖRENINGENS STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

§ 11. Styrelsen har sitt säte i Gottsunda.

§ 12. Föreningen väljer styrelse bland sina medlemmar på föreningens årsmöte. Föreningens styrelse utgörs av minst 5 och högst 7 ledamöter, varav ordförande och kassör väljs särskilt på årsmötet.
Samtliga ledamöter väljs på ett år och mandattiden varar från årsmötet intill dess nästa årsmöte hållits.
Flera från en och samma odlingslott kan inte samtidigt inneha uppdrag i styrelsen.

§ 13. Den nyvalda styrelsen skall ha sitt konstituerande möte senast tre veckor efter årsmötet, då föreningens sekreterare, lottuthyrare och tillsynsman utses. Då beslutas även vem som sköta föreningens korrespondens.

§ 14. Avgår ordförande eller kassör före mandattidens utgång väljs ny ledamot av föreningsmöte inom tre veckor efter det att styrelseposten blivit vakant. Avgår annan ledamot eller funktionär före mandattidens utgång väljs ny ledamot/funktionär vidbehov. Fyllnadsval skall ske när antalet styrelsemedlemmar är 4 eller mindre. Avgående styrelseledamöter kan återväljas.

§ 15. Årsmötet utser två revisorer för föreningen. Mandattiden varar från årsmötet intill dess nästa årsmöte hållits. Styrelseledamöter eller närstående till någon styrelseledamot bör inte väljas till revisorer.

§ 16. Valberedningen består av tre personer, som utses bland föreningens medlemmar på årsmötet. Styrelseledamöter får inte väljas till valberedningen.

§ 17. Övriga funktionärer utses bland föreningens medlemmar på årsmötet. Under verksamhetsåret har styrelsen dessutom rätt att till sig adjungera för verksamheten behjälpliga personer.

IV. STYRELSENS UPPGIFTER OCH BESLUTSFÖRHET

§ 18. Styrelsens uppgifter består av att
• främja föreningens ändamål
• årligen kalla till föreningens årsmöte och till detta avge en förvaltningsberättelse
• verkställa av föreningsmötet fattade beslut
• mellan föreningsmötena fatta de beslut som krävs för föreningens fortlöpande verksamhet
• övervaka att arrendeavtal, stadgar, bestämmelser och övriga vederbörligen fattade beslut åtföljs
• representera föreningen mot markägaren (Uppsala Kommun), myndigheter och övriga externa parter

Dessutom åligger de enskilda styrelseledamöterna särskilt följande
• ordföranden att kalla styrelsen, upprätta föredragningslista och leda förhandlingarna
• kassören att föra föreningens räkenskaper samt att hålla dessa tillgängliga närhelst så av styrelsen eller revisorerna påfordras
• kassören att föra föreningens räkenskaper samt att hålla dessa tillgängliga närhelst så av styrelsen eller revisorerna påfordras
• sekreteraren att föra protokoll vid förhandlingarna
• lottuthyrare att förmedla odlingslotter till föreningens nuvarande och nya medlemmar, samt att upprätta avtal mellan medlem och föreningen
• tillsynsman att regelbundet inspektera odlingsområdet samt meddela eventuella störningar till övriga styrelsen
• korresponderande ledamot att skriva och ta emot nödvändiga skrivelser samt att ha hand om föreningens arkiv

§ 19. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Är antalet närvarande endast fyra fordras dessutom för beslut att alla närvarande är ense om beslutet.
Om fem eller fler ledamöter deltar i sammanträdet, gäller vid beslut enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden vid sammanträdet en utslagsröst.

§ 20. Styrelseledamot är fri från ansvar för beslut som fattas av styrelsen, då denne ej harvarit närvarande. Fri från ansvar är även den som anmält reservation mot beslutet. Eventuell reservation skall noteras i styrelseprotokollet.

§ 21. Protokoll från styrelsens sammanträden skall ange namn på närvarande ledamöter, mötets ärenden och styrelsens beslut. Protokollen skall justeras inom tre veckor av mötesordföranden och ytterligare en ledamot, samt undertecknas av protokollförare, mötesordföranden och justerare.

V. FÖRENINGENS MÖTEN

§ 22. Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas årligen senast den 15:e mars. Kallelse skall ske minst 14 dagar före mötets hållande.

Extra föreningsmöte hålls när styrelsen, revisorerna eller 1/10 av samtliga medlemmar så begär. Kallelse till extra föreningsmöte skall ske senast 8 dagar före mötets hållande.

I kallelse till årsmöte eller extra föreningsmöte skall anges de ärenden som skall behandlas på föreningsmötet. Beslut kan endast fattas i de ärenden som angetts i kallelsen.

Årsredovisning, styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelsen samt övriga handlingar skall finnas hos styrelsen senast 1 vecka före årsmötet.

Protokoll från årsmöte eller extra föreningsmöte skall justeras inom tre veckor av mötesordföranden och de för mötet valda justerarna, samt undertecknas av protokollförare, mötesordföranden och justerarna.

§ 23. Vid årsmöte eller extra föreningsmöte har varje medlem 1 röst. Medlems rösträtt kan även utövas av en annan myndig person som ombud med fullmakt. Ombud får inneha högst 1 fullmakt.

§ 24. Vid omröstning och val vid årsmöte eller extra föreningsmöte avgörs alla frågor genom enkel majoritet. Stadgeändring eller upplösande av föreningen avgörs dock enligt §32 respektive §33. Vid lika röstetal har mötesordföranden en utslagsröst, förutom vid personval. Vid lika röstetal vid personval avgörs valet genom lottning.

Omröstning sker öppet, om inte annat begärs

Medlem kan inte delta i beslut om ansvarsfrihet i ett ärende för vilken han eller hon är ansvarig. Medlem kan inte heller delta i val av personer, som kommer att granska hans eller hennes ansvarsområde.

§ 25. På årsmöte skall följande ärenden förekomma

1. Mötets öppnande
2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av röstlängd (inklusive eventuella fullmakter)
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Redovisning och fastställande av balans- och resultaträkning
10. Revisorernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om ersättning till styrelseledamöter, revisorer samt eventuella övriga funktionärer
13. Fastställande av budget, inträdesavgift och  arrendeavgift
14. Val av styrelseledamöter samt eventuella övriga funktionärer
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning
17. Behandling av inlämnade motioner
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

§ 26. Motionsrätt har alla medlemmar, inklusive föreningens styrelse, revisorer och övriga funktionärer. Förslag och motioner till årsmötet skall skriftligen inlämnas till styrelsen före den 1:a februari.

§ 27. Föreningens bestämmelser för odlingslottsområdet fastställs på ett föreningsmöte.

VI. FÖRENINGENS VERKSAMHET OCH EKONOMI

§ 28. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. Föreningens intäkter och kostnader bokföres fortlöpande enligt bokföringslagen. Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.

§ 29. Föreningens verksamhet och räkenskaper skall granskas av två revisorer, valda på årsmötet. Styrelsen skall tillhandahålla räkenskaper och verksamhetsberättelse senast 31:a januari. Revisorerna skall avge en revisionsberättelse minst två veckor före årsmötet.

30. Ansvarighetsförsäkring för föreningen bör tecknas.

VII. STADGEÄNDRING

§ 31. Ändring av föreningens stadgar kan ske på förslag från styrelsen eller enskild medlem. Förslag skall för att bli gällande antas av 2/3 av de närvarande medlemmarna vid två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara ett årsmöte.

Årsmöte avgör från vilken tidpunkt ändringen ska gälla.

Beslut om ändring av stadgarna skall godkännas av markägaren.

VIII. UPPLÖSANDE AV FÖRENINGEN

§ 32. För upplösande av föreningen fordras 3/4 majoritet av närvarande medlemmar vid två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara ett årsmöte.

§ 33. Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna överlämnas till annan ideell verksamhet.